20230108 124822

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ :ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳ ‘ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶ – ನೇರಪ್ರಸಾರ- LIve..

POLATICAL STATE

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳ ‘ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶ’ವನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ನೇರಪ್ರಸಾರ- Live