20230114 143509

ʼವಾಲ್ಟೇರ್‌ ವೀರಯ್ಯʼ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್- LIVE

BUSINESS FILM NEWS

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯ ದ ವಾಲ್ತರ್ ವೀರಯ್ಯ ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಬಿಡುಗಡಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಕಸ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಸುದ್ದಿ ಗೋಷ್ಠಿ